Tours

Neutral Milk Hotel Reunion Tour

Neutral Milk Hotel Reunion Tour

Neutral Milk Hotel 2013 Tour Dates:
10/22 – Athens, GA @ 40 Watt Club *
10/23 – Athens, GA @ 40 Watt Club #
10/25 – Asheville, NC @ Thomas Wolfe Auditorium # &
10/28 – Taipei, TW @ Hostess Club Festival
12/01 – Tokyo, JP @ Hostess Club Festival

* = w/ Elf Power
# = w/ Half Japanese
& = w/ Daniel Johnston

Comments
To Top